Waarom is GeluksNummer zeven zo goddelijk ?

Er zijn verschillende getallen die in bepaalde soorten geloof veel voorkomen, maar zeven komt in overal voor. Je kunt het wel een goddelijk getal noemen.

Laat ons het getal zeven daarvoor eerst eens numerologisch ontleden, want ook in de numerologie is het getal zeven een heilig en mystiek getal. De zeven staat voor de Goddelijke kracht in de natuur, het verwoorden van geestelijke gedachten, filosoferen, toewijding, mededogen, intuïtie, innerlijk schouwen en zuivering van aardse begeerten. Het is een ondeelbaar getal en daarom vergelijkbaar met God. De Bijbel noemt het een getal van tijd en evolutie. En de Joodse Kabbala noemt de zeven het getal der voltooiing

In onze ontwikkeling als mens hebben wij zeer dikwijls met het getal zeven te maken. Zo verdwijnt pas op de zevende dag bij een baby het restant van de navelstreng. Op de veertiende dag kan het kind met zijn ogen een lichtpunt volgen. Op de eenentwintigste dag kan de baby zijn hoofd omdraaien, en na zeven maanden krijgt hij zijn eerste tandjes, op zeven jaar wordt onze peuter kleuter of doet hij zijn eerste communie enz.

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen die zich voortdurend vernieuwen. Dit heeft tot gevolg dat onze lichaamsstructuur in de loop van zeven jaar zich tot in de kleinste onderdelen vernieuwd. Men heeft ook door onderzoek kunnen aantonen dat de hartslag van de mens de zevende dag steeds iets lager is dan andere dagen.In de natuur vinden wij de zeven regelmatig terug, het spectrum heeft zeven kleuren, de toonladder zeven noten. De week heeft zeven dagen. Onder invloed van de zeven rusten alle dingen, het is een tijd van overpeinzing en bezinning In de plantenwereld komt de zeven ook veelvuldig voor. Bloeiende planten van een zuiver ras hebben zeven buitenste bloemblaadjes, de lotus is zo een zuivere plant. Boeddha wordt vaak zittend in een lotus afgebeeld, omdat de lotus symbool staat voor zijn religie. Vele indianenstammen o.a de Sioux spreken over zeven geopenbaarde heilige rituelen voor de heilige pijp.

In de oudheid kende men zeven planeten en zeven wijzen en zeker niet vergeten de zeven wereldwonderen. Rome werd gebouwd op zeven heuvels, had 77 koningen, en 77 keizers en werd 77 jaar door de Goten beheerst. Het Heilige Roomse rijk in Duitsland bestond 777 jaar!

In het oude Babylon beschouwde ze de zon, de maan en de planeten Mars, Venus, Mercurius, Jupiter en Saturnus als heel bijzondere sterren. Als de plaatsen waar de Goden woonden, zeven Goden dus en elke dag regeerde een andere God dit bracht hen op zeven dagen. Men sprak daar ook van zeven demonen die ongeluk over de mensen brachten en de zonvloed veroorzaakten. De godin van strijd en liefde Isjtar had zeven namen en na haar afdaling ter helle kreeg de onderwereld zeven poorten. De Babylonische levensboom had ook zeven takken met zeven bladeren en Gods hand werd door hen met zeven vingers afgebeeld. En in hun geneeskunde werd een zieke of een huis gewijd door zeven besprenkelingen of door het innemen van zeven plantaardige stoffen enz.

Bij de Grieken en vooral bij Pythagoras was de zeven reeds het getal van de godsdienst, het Griekse alfabet heeft ook zeven klinkers zij symboliseerden de zeven hemelen en planeten. Elke klinker kon op zeven manieren worden geuit. Op een gevonden ring uit Byzantium die als amulet gebruikt werd bevonden zich zeven geesten, die de zeven talenten van de geest voorstellen nl: macht, wijsheid, eer, glorie, zegen, kracht en rijkdom Ook de God Hermes spreekt over de zeven bestuurders of geesten die de werking der natuur leiden.

In Egypte speelde de zeven een zeer grote rol in hun magische rituelen. In zeer vele religies over de ganse wereld verspreid heeft het getal zeven een mystieke of religieuze betekenis. Om nog eens op de Joden terug te komen die vieren het religieuze nieuwjaar in hun zevende maand "Tisjri", vanaf die maand begint ook hun jaartelling.

Het getal zeven komt vooral zeer veel in de bijbel voor, waar het dikwijls met magische krachten in verband wordt gebracht. Het bekendste bijbelse voorbeeld is het verhaal van Jozua die zeven dagen lang met zeven priesters en zeven trompetten rond de muur van Jericho liep, en op de zevende dag liepen ze zeven keer rond de stad toen hieven ze een geschreeuw aan en door de vibraties die zij veroorzaakten storten de muren in.

Nog enkele bijbelse voorbeelden zijn: de zeven scheppingsdagen, Noach wachtte zeven dagen voor hij zijn duif losliet, de zeven generaties tussen David en Christus, Bileam had zeven altaren opgericht om zeven stieren, lammeren en geiten te offeren De troon van Salomo telde zeven treden, de droom van Farao die Jozef uitlegde als zeven vette en zeven magere jaren enz. Vooral het boek de Openbaring van Johannes bevat zeer veel symboliek rond de zeven, enkele voorbeelden: De zeven gemeenten in Azië, de zeven aartsengelen, de zeven zegels, zeven Godheden met zeven trompetten (zie foto) enz.

Zelfs in sprookjes is het getal zeven niet onbelangrijk denk maar aan: Sneeuwwitje en de zeven dwergen, de zeven raven, zeven witte geitjes, de 7 koppige draak e.a De katholieken kennen zeven sacramenten, zeven hoofdzonden, zeven smarten en deugden van Maria, zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken van barmhartigheid en zeven martelaren. De rozekruisersorde spreken over de 777 incarnaties van de oergeesten rondom de zeven bollen van de zeven wereldperioden, de zevenvoudige samenstelling van de mens en de zeven werelden die verdeeld zijn in zeven sferen. In de Joodse kabbala vinden wij zeven Sephirots. In Egypte de zeven geesten en in de geschriften van de Hindoes de zeven Devaïs. Agni de Hindoegod wordt afgebeeld gezeten op een ram met zeven tongen. De boom des levens heeft zeven takken, de kandelaar van de Joden (de menora) heeft zeven armen, en er bestaat ook een Kanaïnitische mythe over een zevenkoppige slang. Ook bij de Mayas was zeven een speciaal getal. Een vrouw heeft het getal 3 als symbool een man het getal 4. Samen vormen ze een familie: de zeven.

En nu wij in deze gezegende tijd ook nieuwe geestelijke openbaringen hebben gekregen kunnen wij het getal zeven als Goddelijk gaan ontleden. Er zijn nl zeven kosmische graden, waarvan de aarde de derde graad vertegenwoordigt, Mars de tweede en de maan de eerste, tussen deze graden bevinden zich zeven overgangsplaneten. Er zijn zeven lichtgebieden of hemelen genaamd, en ook zeven hellerijken (duistere sferen). Zowel de slaap, hypnose, helderziendheid enz, hebben zeven graden. Ook in Atlantis reeds spraken ze over zeven cultuurperioden en het ontstaan van zeven groepszielen van menselijke wezens. Dit beweren ook de meesters van het licht dat de menselijke ontwikkeling in zijn ontstaan zeven graden heeft gekend waarvan de laagste' graad van leven de menseneters of koppensnellers waren. Ik citeer even uit het kosmische boek de kosmologie van Jozef Rulof deel 1, op blz. 151 staat: de wedergeboorte voor al het leven dwingt de persoonlijkheid om verder te gaan en dat is dus dienen! Dat is de vertegenwoordiging van de goddelijke wil! En dit zijn nu de zeven opeenvolgende levensgraden, die ook God heeft moeten aanvaarden. Dat wil zeggen: er waren tijdperken nodig om die ontwikkeling te bereiken. Er zijn dus zeven graden geschapen voor het vader en moederschap, en dat wil weer zeggen dat het leven zeven opeenvolgende tijdperken moet volgen, voordat het waarlijk moeder en vader is. Ook de Almoeder (God) heeft deze wetten gevolgd, door dit veranderen betrad het leven als ziel en geest een verhoogd stadium, hetgeen ook nu nog op aarde te beleven is, want deze wetten zijn niet veranderd. (Tot zover citaat).

Om te besluiten, nog iets over mensen met het geboortegetal zeven (dit verkrijgt U door het optellen van uw geboortedag maand en jaar, en dit terug te herleiden tot zijn grondgetal.) Zij die de zeven hebben moeten hun geest ontwikkelen en wijsheid en begrip verwerven, open staan voor de behoefte van anderen, medeleven en begrip tonen, liefde en troost brengen, onrecht verhelpen door het nemen van verstandige beslissingen, dus nuttig zijn voor anderen en helpen waar dat nodig is. (Voorwaar zij hebben een goddelijke opdracht)!

Naar het Menu:menu primera van Hove

Google met Primera van Hove


© Copyright 2000
J.P. van Hove
Disclaimer - Privacy