terug menu geluksnummersinfo


Wat is dat met die zeven

zeven7

in ons leven ? :

In onze ontwikkeling als mens hebben wij zeer dikwijls met het getal zeven temaken. Zo verdwijnt pas op de zevende dag bij een baby het restant van denavelstreng. Op de veertiende dag kan het kind met zijn ogen een lichtpuntvolgen. Op de eenentwintigste dag kan de baby zijn hoofd omdraaien, en na zevenmaanden krijgt hij zijn eerste tandje.

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen die zich voortdurend vernieuwen. Ditheeft tot gevolg dat onze lichaamsstructuur in de loop van zeven jaar zich totin de kleinste onderdelen vernieuwd. Men heeft ook door onderzoek kunnenaantonen dat de hartslag van de mens de zevende dag steeds iets lager is dan andere dagen…. In de natuur vinden wij de zeven regelmatig terug, het spectrumheeft zeven kleuren, de toonladder zeven noten. De week heeft zeven dagen.In de plantenwereld komt de zeven ook veelvuldig voor. Bloeiendeplanten van een zuiver ras hebben zeven buitenste bloemblaadjes, de lotus is zoeen zuivere plant. Boeddha wordt vaak zittend in een lotus afgebeeld, omdat delotus symbool staat voor zijn religie. Vele indianenstammen o.a de Siouxspreken over zeven geopenbaarde heilige rituelen voor de heilige pijp.

In de oudheid kende men zeven planeten en zeven wijzen en zeker niet vergeten dezeven wereldwonderen. Rome werd gebouwd op zeven heuvels, had 77 koningen, en77 keizers en werd 77 jaar door de Goten beheerst. Het Heilige Roomse rijk inDuitsland bestond 777 jaar!

Inhet oude Babylon beschouwde ze de zon, de maan en de planeten Mars, Venus,Mercurius, Jupiter en Saturnus als heel bijzondere sterren. Als de plaatsenwaar de Goden woonden, zeven Goden dus en elke dag regeerde een andere God ditbracht hen op zeven dagen. Men sprak daar ook van zeven demonen die ongelukover de mensen brachten en de zondvloed veroorzaakten. De godin van strijd enliefde Isjtar had zeven namen en na haar afdaling ter helle kreeg deonderwereld zeven poorten. De Babylonische levensboom had ook zeven takken metzeven bladeren en Gods hand werd door hen met zeven vingers afgebeeld. En inhun geneeskunde werd een zieke of een huis gewijd door zeven besprenkelingen ofdoor het innemen van zeven plantaardige stoffen enz.

zeven

Bij de Grieken en vooral bij Pythagoras was de zeven reeds het getal van de godsdienst, het Grieksealfabet heeft ook zeven klinkers zij symboliseerden de zeven hemelen enplaneten. Elke klinker kon op zeven manieren worden geuit. Op een gevonden ringuit Byzantium die als amulet gebruikt werd bevonden zich zeven geesten, die dezeven talenten van de geest voorstellen nl: macht, wijsheid, eer, glorie,zegen, kracht en rijkdom Ook de God Hermes spreekt over de zeven bestuurders ofgeesten die de werking der natuur leiden.

In Egypte speelde de zeven een zeergrote rol in hun magische rituelen. In heel veel religies over de ganse wereldverspreid heeft het getal zeven een mystieke of religieuze betekenis. Om nogeens op de Joden terug te komen die vieren het religieuze nieuwjaar in hunzevende maand "Tisjri", vanaf die maand begint ook hun jaartelling.

Hetgetal zeven komt vooral zeer veel in de bijbel voor, waar het dikwijls metmagische krachten in verband wordt gebracht. Het bekendste bijbelse voorbeeldis het verhaal van Jozua die zeven dagen lang met zeven priesters en zeventrompetten rond de muur van Jericho liep, en op de zevende dag liepen ze zevenkeer rond de stad toen hieven ze een geschreeuw aan en door de vibraties die zij veroorzaakten storten de muren in.

Nog enkele bijbelse voorbeelden zijn: dezeven scheppingsdagen, Noach wachtte zeven dagen voor hij zijn duif losliet, dezeven generaties tussen David en Christus, Bileam had zeven altaren opgerichtom zeven stieren, lammeren en geiten te offeren De troon van Salomo telde zeventreden, de droom van de Farao die Jozef uitlegde als zeven vette en zeven magerejaren enz. Vooral het boek de Openbaring van Johannes bevat zeer veel symboliekrond de zeven, enkele voorbeelden: De zeven gemeenten in Azië«, de zevenaartsengelen, de zeven zegels, enzƒ.…

Zelfsin sprookjes is het getal zeven niet onbelangrijk denk maar aan: Sneeuwwitje ende zeven dwergen, de zeven raven, zeven witte geitjes, de 7 koppige draake.a De katholieken kennen zeven sacramenten, zeven hoofdzonden, zevensmarten en deugden van Maria, zeven lichamelijke en zeven geestelijke werkenvan barmhartigheid en zeven martelaren. De rozekruisersorde spreken over de 777incarnaties van de oergeesten rondom de zeven bollen van de zevenwereldperioden, de zevenvoudige samenstelling van de mens en de zeven wereldendie verdeeld zijn in zeven sferen. In de Joodse kabbala vinden wij zeven Sephirots.In Egypte de zeven geesten en in de geschriften van de Hindoes de zeven Devas.Agni de Hindoegod wordt afgebeeld gezeten op een ram met zeven tongen. De boomdes levens heeft zeven takken, de kandelaar van de Joden (de menora) heeftzeven armen, en er bestaat ook een Kanaitische mythe over een zevenkoppigeslang. Ook bij de Mayas was zeven een speciaal getal. Een vrouw heeft hetgetal 3 als symbool een man het getal 4. Samen vormen ze een familie: dezeven.

naar boven:lotto loterij geluksnummers menu

© Copyright 2000- - J.P. van Hove - Contact- Disclaimer - Privacy